Voorwaarden

U kunt uw interesse tot deelname aan de Kunstschouw kenbaar maken door uiterlijk vóór 6 december voorafgaand aan het volgende Kunstschouwjaar het aanmeldingsformulier met bijbehorend afgedrukt fotomateriaal van uw werk in te sturen. 

Het inschrijfformulier kunt u onderaan deze pagina downloaden na akkoordverklaring met de voorwaarden.

VOORWAARDEN
voor deelnemende kunstenaars aan de Kunstschouw op de vrije locaties:

 1. Kosten
  De kosten voor deelname bedragen € 75,– Dit bedrag geeft de kunstenaar recht op vermelding in het full color Kunstschouw magazine (oplage circa 6000). Afhankelijk van de locatie is soms een zeer geringe onkostenvergoeding (bijvoorbeeld koffiegeld) gebruikelijk.
 2. Onkostenvergoeding groot ruimtelijk werk
  Voor groot ruimtelijk werk wordt – na aanvraag – een tegemoetkoming in de transport kosten verstrekt voor zover het budget dit toelaat. Inschrijfgeld wordt hierdoor ruimschoots gecompenseerd.
 3. Jonge Kunstenaars onkosten
  De Kunstschouw stimuleert graag jonge kunstenaars met actuele kunst. Zolang de financiële positie van de Kunstschouw dit toelaat, worden beginnende jonge kunstenaars (onder de 40 jaar en niet langer dan 5 jaar werkzaam in de kunst) vrijgesteld van deelnamekosten en tevens de kosten voor het afsluitende kunstmaal (punt 15). Ook ontvangen zij – zolang het budget dit toelaat – een kleine tegemoetkoming in de verblijfskosten van € 15 per doorgebrachte nacht. Om hiervoor in aanmerking te komen op het inschrijvingsformulier vermelden: JK met geboortedatum.
 4. Verkooppercentage
  Bij verkoop is 10% van de verkoopprijs verschuldigd aan de gastvrouw/heer van de locatie. Galeries, ateliers en gastcuratoren spreken met hun kunstenaars eigen percentages af.
 5. Frequentie deelname
  Kunstenaars verplichten zich tijdens de twee opeenvolgende jaren na het jaar van deelname, niet te exposeren bij de Kunstschouw. Het derde jaar na deelname bent u weer van harte welkom om in te schrijven met nieuw werk.
 6. Deelname vindt UITSLUITEND plaats met door de kunstcommissie geselecteerde disciplines zonder aanverwante artikelen!  Daarbij wordt klein werk tegen kleine prijsjes aangemoedigd maar discipline, kwaliteit en stijl moeten een duidelijke relatie hebben met het geselecteerde werk! Bijvoorbeeld geen sieraden wanneer men daarop niet is geselecteerd.
 7. Kunstwerken al op Schouwen-Duiveland getoond in hetzelfde jaar voorafgaand aan de betreffende Kunstschouw , mogen niet worden geëxposeerd!
 8. Locatie
  Een kunstcommissielocatie wordt u toegewezen. Het is niet toegestaan om op twee locaties tegelijk te exposeren.
 9. Inrichten van de expositie gebeurt altijd in overleg met mede exposanten, locatiehouder en de contactpersoon/curator van de Kunstschouw. De kunstcommissie geeft waar mogelijk advies en heeft bij onzekerheden het laatste en beslissende woord. Meestal, maar altijd afhankelijk van formaat en ruimte, kunnen circa 6 werken opgesteld/opgehangen worden op donderdag en vrijdag voorafgaand aan de Kunstschouw, of eerder in overleg met de locatiehouder.
  De bedoeling is om samen met de andere exposanten en met respect voor elkaars werk, er een mooie en evenwichtige tentoonstelling van te maken. Hierbij speelt het bekende motto Less is more een belangrijke rol!
  Deelnemers zorgen zoveel mogelijk zelf voor ophangmaterialen, sokkels, etc. De organisatie kan, waar nodig, in beperkte mate assisteren. Het is aan te raden vroegtijdig een afspraak te maken om samen met mede exposanten de toegewezen locatie te bekijken, om te kunnen overleggen over de (on)mogelijkheden. In de praktijk blijkt voor veel problemen een oplossing te bestaan.
 10. Aanwezigheid van de kunstenaar
  Per locatie worden minimaal 3 deelnemende kunstenaars uitgenodigd. Voor een succesvolle deelname is aanwezigheid van de kunstenaar of een representant, zoveel mogelijk verplicht! Meerdere kunstenaars op een locatie kunnen een gezamenlijk rooster samenstellen. Bij de selectiebrief treft u een lijst met namen en telefoonnummers van uw medeexposanten aan.
 11. Samenwerking en vertegenwoordiging.
  Een evenement als de Kunstschouw verwacht van haar kunstenaars om samen met de andere exposanten tot een plezierige samenwerking te komen en – zeker in tijden dat andere werkzaamheden naast het kunstenaarschap nodig zijn – om voor elkaar waar te nemen en elkaars werk te vertegenwoordigen wanneer de betreffende kunstenaar er zelf niet is. Onderling overleg hierover is onmisbaar.
 12. Persoonlijk promotiemateriaal
  In verband met een goede samenwerking is promotiemateriaal op een presentatietafel mogelijk maar het ophangen van grote individuele affiches of banners is niet toegestaan.
 13. Deelname aan de Kunstschouw geschiedt geheel op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.
 14. Aansprakelijkheid en verzekering: de Stichting Kunstschouw Westerschouwen is op generlei wijze aansprakelijk voor breuk, beschadiging, ontvreemding etc. van geëxposeerde werken. Indien gewenst kan de kunstenaar zelf zorg dragen voor een verzekering. Voor calamiteiten kunt u de werken ook vóór aanvang van de Kunstschouw ter verzekering opgeven bij de organisatie. Informatie over de voorwaarden hiervan ontvangt u na de selectie.
 15. Kunstmaal
  Deelname aan het afsluitende kunstmaal is vrijwillig en vindt plaats op de laatste zaterdagavond van de Kunstschouw, met het doel om in een prettige omgeving, samen met de andere Kunstschouwdeelnemers, na te praten en plezier te beleven. Meer informatie wordt tijdig aan de deelnemers verstrekt.
 16. Publiciteit en media
  De Kunstschouw draagt zorg en kosten voor een uitgebreide reclame en perscampagne, waaronder advertenties in bekende dag- en maandbladen.
  Niets van de Kunstschouw uitingen mag vrijelijk worden gebruikt, vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt  zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Kunstschouw.
  De deelnemende kunstenaar machtigt automatisch de Stichting Kunstschouw Westerschouwen om beeldmateriaal van de geëxposeerde kunstwerken zonder enige vergoeding rechtenvrij te kunnen gebruiken voor promotiedoeleinden.

Voor de kerklocaties – die aantrekkelijk zijn en zeer goed bezocht worden – worden wel enige specifieke voorwaarden gehanteerd:
Door de Hervormde Gemeenten Burgh, Renesse en Noordwelle zijn aan de Stichting Kunstschouw Westerschouwen voorwaarden gesteld. Onderstaand enkele regels die in acht moeten worden genomen door de exposanten in deze kerken.
Mocht een van de kerken tijdens de expositie periode voor eigen gebruik  (b.v. huwelijksinzegening of uitvaartdienst) noodzakelijk zijn, dan zal dit in nader overleg met de exploitanten worden geregeld. Met dien verstande dat het gebouw zeer tijdelijk ter beschikking komt aan de gemeente.

  1. De Hervormde Gemeenten Burgh-Haamstede, Renesse, en Noordwelle aanvaardt geen enkel risico voor de goederen van de exposanten in onze kerken aanwezig.
  2. Van de opbrengst van de verkopen moet 10% worden afgedragen aan de Kerkvoogdij.
  3. Voor het opstellen of ophangen van goederen mag alleen gebruik gemaakt worden van bestaande, aanwezige mogelijkheden.  Schade veroorzaakt door het opstellen of ophangen van kunstwerken, wordt door de Kerk op de exposant verhaald.
  4. Het aanleveren en ophalen van de kunstwerken vindt plaats in nader overleg met de contactpersoon van de Kunstschouw.
  5. Openingstijden:  Op zondag beginnen de exposities in de kerken later en zijn geopend van 13.00 – 17.00 uur. Raadpleeg voor de avondopening de website of het Kunstschouw magazine. Tijdens de openingsuren dient er altijd iemand van de exposanten aanwezig te zijn.
  6. De Kerkvoogdij zorgt voor het openen en sluiten van het gebouw. In gezamenlijk overleg kan dit ook anders geregeld worden.
  7. Graag rekening houden met de integriteit van de locatie, dus geen aanstoot gevende beelden.
  8. Indien nodig kunnen deze punten aangevuld of gewijzigd worden.

Aangepast,  31 januari 2016

Velden met een * zijn verplicht.
Naar boven